Article types: Gastroenterology

Стрип-тест у діагностиці гострого та хронічного панкреатиту

В.М. Короткий, Р.А. Сидоренко, В.В. Пушкарьов, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Резюме. В ході дослідження використовували розроблений фірмою «Меdіх Віосhemica» (Фінляндія) метод якісного визначення трипсиногену-2 у сечі. У 20 хворих на гострий панкреатит (у 8 з них спостерігалися набрякові форми, у 12 — панкреонекроз) результати тесту виявилися позитивними у всіх випадках. Стрип-тест actim Pancreatitis на виявлення трипсиногену-2 — простий та швидкий метод діагностики гострого та підгострого запалення підшлункової залози. Негативні результати тесту виключають гострий панкреатит з високим ступенем вірогідності. Завдяки високій чутливості та специфічності, а також простоті виконання стрип-тест є важливим компонентом діагностики гострого панкреатиту та загострень хронічної його форми.
Ключові слова: стрип-тест, гострий панкреатит.

Пошкодження ацинарних клітин підшлункової залози при гострому панкреатиті та загостренні хронічного панкреатиту характеризуються наявністю ферментів підшлункової залози, у тому числі трипсину та його попередника трипсиногену, у крові та сечі, де можливо визначити підвищення їх концентрації. Трипсиноген-1 та трипсиноген-2 є основними ізоформами трипсиногену. За літературними даними концентрація трипсиногену-2 при запаленні підшлункової залози підвищується у сечі значно більше, ніж трипсиногену-1 [2].

Матеріали та методи дослідження
Фірма «Меdіх Віосhemica» (Фінляндія) розробила метод якісного визначення трипсиногену-2 у сечі. Тест actim Pancreatitis, розроблений при використанні двох груп моноклональних антитіл до людського трипсиногену-2, виділених шляхом імунізації людським трипсиногеном-2, належить до імунохроматографічних методів.
Тест являє собою індикаторну смужку, що містить дві групи антитіл. Перша група моноклональних антитрипсиноген-2 антитіл пов’язана з індикаторними часточками (мітками). Друга група — іммобілізована на напівпроникній мембрані та призначена для захоплення мічених комплексів антитілотрипсиноген-2 та індикації позитивного результату.
Тест простий у використанні і не потребує додаткових засобів. Порядок проведення дослідження такий: у зразок сечі занурюємо індикаторну смужку до вказаного на ній рівня і чекаємо до появи просування рідини, після чого тест встановлюють у горизонтальне положення. Оцінка результату можлива вже через 3–5 хвилин. У разі позитивного результату з’являються дві блакитні риски на індикаторному полі. Якщо з’являється тільки одна риска — це свідчить про негативний результат та є контролем правильності виконання дослідження. Індикація позитивного результату відбувається, якщо концентрація трипсиногену-2 у сечі вище порогового для тесту рівня, що становить 50 мкг/л. У випадках, коли у зразках сечі вміст трипсиногену-2 вище за пороговий, відбувається з’єднання антитіл з мітками. Зв’язані комплекси переносяться рідиною і захоплюються другою групою антитіл, що відповідає позитивному результату тесту.
За даними літератури хибнопозитивні результати тесту при абдомінальній патології можуть спостерігатися у хворих з абсцесами черевної порожнини, інтраабдомінальними пухлинами, холангітом, при гострому апендициті, інфекційних хворобах, гастритах у незначному відсотку випадків. Хибнопозитивні результати в деяких випадках можуть відображати пухлинне походження трипсиногену-2 (трипсиноген-2 може розглядатися як пухлинний маркер гастроінтестинального та оваріального раку). Крім цього, трипсиноген-2 виробляється біліарним епітелієм, що пояснює підвищення його рівня у хворих на холангіт [1].
Хибнонегативні результати у деяких випадках зумовлені низьким вмістом трипсиногену-2 у сечі (нижче 50 мкг/л) або нездатністю тесту виявити дуже високу концентрацію трипсиногену-2 (402?000 мкг/л), що пов’язано з «ефектом рикошету», коли надлишок антигену блокує антитіла [1].
За результатами досліджень Е.А. Кеmppainen та співавторів, чутливість стрип-тесту у діагностиці гострого запалення підшлункової залози становить 94%, специфічність — 95%. Результати кількісного визначення трипсиногену-2 у сечі та результати стрип-тесту є висококорелюючими показниками.
Нами проведено визначення трипсиногену-2 у сечі 29 хворих з абдомінальною патологією. Діагнози у всіх хворих були верифіковані за допомогою клінічного обстеження, результатів ультразвукового дослідження (УЗД), комп’ютерної томографії (КТ), лабораторних досліджень, у деяких пацієнтів — інтраопераційно.

Результати та їх обговорення
У 20 хворих на гострий панкреатит (у 8 з цих пацієнтів спостерігалися набрякові форми, у 12 — панкреонекроз) результати тесту виявилися позитивними у всіх випадках. Із 6 хворих на хронічний панкреатит позитивні результати зафіксовано у двох випадках при хронічному рецидивуючому панкреатиті у стадії загострення. У хворих на хронічний панкреатит за відсутності симптомів загострення результати стрип-тесту виявилися негативними. Хибнопозитивні результати мали місце у 3 хворих. В одного пацієнта виявлено рак підшлункової залози IV стадії IV клінічної групи. В одного хворого діагностовано лімфому Беркета з компресією холедоха збільшеними лімфовузлами, механічною жовтяницею. Також в одного пацієнта виявлено токсичний гепатит з жовтяницею та уремією. Хибнонегативні результати не спостерігалися.

Висновки
Таким чином, стрип-тест actim Pancreatitis («Меdіх Віосhemica», Фінляндія) на виявлення трипсиногену-2 — простий та швидкий метод діагностики гострого та підгострого запалення підшлункової залози. Негативні результати тесту виключають гострий панкреатит з високим ступенем вірогідності. Цінною особливістю методу є його здатність ідентифікувати практично всі випадки тяжкого панкреатиту, що підтверджується нашими дослідженнями. Завдяки високій чутливості, специфічності та простоті виконання стрип-тест є важливим компонентом діагностики гострого панкреатиту та загострень хронічного панкреатиту.

Литература
1. Кеmрраіnеn E.А., Hedstrom J.I., Puolakkainen P.A., Sainio V.S. Rapid measurement of urinary trypsinogen-2 as a screening test for acute pancreatittis // N. Engl. J. Med. – 1997. – Vol. 336. – P. 1788–1793.
2. Іtкоnеn О., Koivunen En, Hurme M. Time-resolved immunofluorometric assays for trypsinogen – 1 and 2 in serum reveal preferential alivation of trypsinogen-2 in pancreatitis // J. Lab. Clin. Med. – 1990. – Vol. 115. – P. 712–718.

Стрип-тест в диагностике острого и хронического панкреатита
В.Н. Короткий, Р.А. Сидоренко, В.В. Пушкарев
Резюме. В ходе исследования использовали разработанный фирмой «Medix Biochemica» (Финляндия) метод качественного определения трипсиногена-2 в моче. У 20 больных с острым панкреатитом (у 8 из них была отечная форма, у 12 — панкреонекроз) результаты теста оказались положительными во всех случаях. Стрип-тест для определения трипсиногена-2 — простой и быстрый метод диагностики острого и подострого воспаления поджелудочной железы. Отрицательные результаты теста исключают острый панкреатит с высокой степенью достоверности. Благодаря высокой чувствительности и специфичности, а также простоте выполнения стрип-тест является важным компонентом диагностики острого панкреатита и обострений хронической его формы.
Ключевые слова: стрип-тест, острый панкреатит.

Strip-test for diagnosis of acute and chronic pancreatitis
V. Korotky, R. Sydorenko, V. Pushkarev
Summary. The article describes the results of strip-test using for qualitative quantification of trypsinogen-2 rising levels in urine of 29 patients with abdominal pathology for diagnosis of acute and chronic pancreatitis.
The test is simple and fast for use. An evaluation of results shows high informative of the test in diagnosis pancreatitis in stage of manifestation.
Sensitivity and specification of test in acute pancreatitis is more then 95%.
Key words: the strip-test, acute pancreatitis.

* * *

Our journal in
social networks:

Issues Of 2010 Year

Contents Of Issue 5-6 (24), 2010

Contents Of Issue 4 (23), 2010

Contents Of Issue 3 (22), 2010

Other projects of the publishing house «Health of Ukraine»