Article types: Gastroenterology

Ефективність застосування експрес-тесту Actim™ Pancreatitis для діагностики гострого панкреатиту

О.В. Лігоненко, І.І. Дігтяр, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Вступ
Біль у животі — один із найбільш частих приводів звернення за медичною допомогою. Етіологічна структура захворювань, що супроводжуються гострим абдомінальним синдромом, досить різноманітна. Точно ве­рифікувати діагноз при захворюваннях, що супро­воджуються гострою абдомінальною симптоматикою, досить важко, а іноді і неможливо. Слід зазначити, що в ряді випадків причина абдомінального болю залишається невизначеною навіть після обстеження у спеціалізованому стаціонарі із застосуванням лабораторної та інструментальної діагностики. Результат гострого хірургічного захворювання багато в чому залежить від своєчасно розпочатого консервативного лікування або оперативного втручання, а отже — від своєчасної та правильної діагностики.
Однією з причин болю в животі є ураження підшлункової залози. Клінічні прояви запальних процесів у підшлунковій залозі — від незначних больових відчуттів до тяжкого ферментативного шоку. Найбільш частими симптомами панкреатиту є біль в епігастральній ділянці, нудота, запори, багаторазова блювота дуоденальним вмістом та метеоризм. Іншими словами, це захворювання не має чіткої клінічної картини. Отже, точна диференціальна діагностика панкреатиту має актуальне значення.
Найбільш достовірна діагностика панкреатиту та його клініко­морфологічних форм може бути досягнута шляхом комплексного обстеження хворих, що включає оцінку клінічних симптомів, біохімічних показників, ферментативних тестів, інструментальних методів обстеження.
Проте в умовах ургентного чергування, особливо у нічний час, застосування інструментальних методів обстеження (ультразвукове дослідження — УЗД, кардіотокографія — КТГ та ін.) має певні труднощі, а використання біохімічних показників (рівні амілази, ліпази) та клінічні прояви захворювання не завжди патогномонічні для панкреатиту. Тому використання ферментативних тестів для диференціальної діагностики гострого панкреатиту з іншими гострими захворюваннями органів черевної порожнини, враховуючи їх простоту, швидкість проведення та інформативність, має велику перспективу.
Останніми роками в Україні з метою діагностики гострого панкреатиту стали широко застосовувати експрес­тест Аctim™ Рancreatitis (Medix Biochemica)компанії Фармаско, що виявляє підвищену концентрацію трипсеногену­2 (панкреатоспецифічного маркера) у сечі хворих.
Тест працює за принципом імунохроматографії шляхом зв’язування трипсиногену­2 антитілами, міченими латексними частинками. Результат отримують через п’ять хвилин. Пороговий рівень трипсиногену­2 становить 50 мкг/л. Значимість має не тільки позитивний результат, який за даними різних авторів сягає 80–94%, а й негативний — 99,6%, що дає змогу виключити гострий панкреатит з високою долею ймовірності та підкреслює його важливість як скринінг­тесту. Крім того, однією з переваг є здатність визначати всіх пацієнтів із тяжкими формами хвороби, оскільки спостерігається чітка кореляція між кількістю вивільненого у кровоток трипсиногену­2 та ступенем тяжкості гострого панкреатиту.
Мета дослідження — оцінити ефективність якісного експрес­тесту Аctim™ Рancreatitis (компанія Фармаско) при диференціальній діагностиці гострого панкреатиту.

Матеріали та методи
Було обстежено 35 хворих з гострою абдомінальною патологією, що поступили на лікування в ургентному порядку до клінічних баз кафедри загальної хірургії ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Хворі були обстежені клінічно, лабораторно, інструментально (УЗД, КТГ) та інтраопераційно. Передтестову вірогідність наявності у хворих гострого панкреатиту визначали за формулою: Р(п) = П(+) / П(+) + П(–), де Р(п) — вірогідність наявності гострого панкреатиту, П(+) — кількість пацієнтів з підтвердженим гострим панкреатитом, П(–) — кількість пацієнтів з непідтвердженим гострим панкреатитом. Для якісного визначення рівня трипсиногену­2 у сечі хворих застосовували експрес­тест Аctim™ Рancreatitis (Medix Biochemica) шляхом занурення тест­смужки у зразок сечі пацієнта. Ефективність застосованого тесту перевіряли шляхом визначення його специфічності, чутливості та відношення правдоподібності позитивного та негативного результатів тесту, які визначали за формулами:
• чутливість = a/(a+c);
• специфічність = d/(b+d);
• відношення правдоподібності до позитивного ре­­зуль­тату = [a/(a+c)] / [b/(b+d)];
• відношення правдоподібності до негативного резуль­тату (LR) = [c/(a+c)] / [(d/(b+d)], де:
а — кількість хворих, у яких виявлено позитивний результат тесту і в подальшому підтверджено діагноз гострого панкреатиту;
b — кількість хворих, у яких виявлено позитивний результат тесту, але в подальшому не підтверджено діагноз гострого панкреатиту;
с — кількість хворих, у яких виявлено негативний результат тесту, але в подальшому встановлено діагноз гострого панкреатиту;
d — кількість хворих, у яких виявлено негативний результат тесту та в подальшому не підтверджено діагноз гострого панкреатиту.

Результати та обговорення
З 35 хворих, що поступили у відділення з клінічними проявами гострого панкреатиту, лише у 14 в подальшому було підтверджено даний діагноз. Передтестова вірогідність наявності гострого панкреатиту становила 40%, що свідчить про доцільність застосування додаткових методів діагностичного дослідження.
Результати експрес­тесту Аctim™ Рancreatitis наведено у таблиці.

efectzastosactim.png

Чутливість тесту становила 92,8%, специфічність — 95,2%.
Відношення правдоподібності до негативного результату тесту становило 0,025. Відношення правдоподібності до позитивного результату тесту — 19,3 (тобто вірогідність позитивного тесту у хворого з гострим панкреатитом в 19,3 рази вище, ніж вірогідність позитивного тесту у здорового або у хворого без наявності панкреатиту).

Висновки
Експрес­тест Аctim™ Рancreatitis (компанія Фармаско) доцільно використовувати у комплексному обстеженні усіх хворих із гострим абдомінальним синдромом для диференціальної діагностики гострого панкреатиту.

Литература
1. Фомін П.Д. Застосування експрес­тесту Аctim™ Рancreatitis для діагностики гострого панкреатиту / Фомін П.Д., Сидоренко В.М., Михальчишин С.М. [та ін.] // Сучасні препарати та технології. – 2010. – №3 (69). – С. 7.
2. Кеmppainen E. Rapid measurement of urinary as a screening test for acute pancreatitis / Кеmppainen E., Hedstrom J., Puolakkainen P. [et al.] // N. Engl. J. Med. – 1997. – Vol. 336. – Р. 1788–1793.
3. Hedstrom J. Urinary trypsinogen­2 as a marcer for acute pancreatitis / Sainio V., Кеmppainen E., Puolakkainen P. [et al.] // Clin. Chem. – 1996. – Vol. 42. – Р. 685–690.

* * *

Our journal in
social networks:

Issues Of 2011 Year

Contents Of Issue 5-6 (29), 2011

Contents Of Issue 4 (28), 2011

Contents Of Issue 3 (27), 2011

Contents Of Issue 2 (26), 2011

Contents Of Issue 1 (25), 2011

Other projects of the publishing house «Health of Ukraine»