Підсумки та завдання кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика

pages: 40-43

До 30-річчя створення кафедри

І.С. Зозуля, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Навесні цього року кафедра медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика відзначає своє 30-річчя. Ця дата збігається й зі 100-літнім юві­леєм самої Академії.

Кафедра була створена в березні 1988 року згідно з наказом МОЗ СРСР та наказом ректора Київського інституту удосконалення лікарів від 17.03.1988 р. № 71 і почала працювати у травні того ж року під назвою «Кафедра швидкої медичної допомоги». Головними завданнями кафедри були:

1. Підготовка та перепідготовка кадрового складу швидкої медичної допомоги.

2. Наукова робота, лікувальна робота.

3. Підготовка науково-педагогічних кадрів.

4. Видавнича діяльність.

Організатором і першим завідувачем кафедри став доктор медичних наук, професор Я.В. Гоєр – висококваліфікований хірург, учень академіка М.М. Амосова, професора А.І. Тріщинського, професора О.М. Авілової. Ярослав Володимирович відомий своїми унікальними операціями на стравоході, трахеї та органах черевної порожнини. Його лекції відзначалися постійною новизною, актуальністю, демонстративністю. За роки керування кафедрою він організував виїзні цикли в Ужгород, Херсон, Миколаїв, Петропавловськ-Камчатський.

З 1991 року, після від’їзду професора Я.В. Гоєра за кордон, і дотепер кафедру, яка сьогодні має назву «Кафедра медицини невідкладних станів», очолює професор І.С. Зозуля – доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Від самого створення і всі наступні роки на кафедрі працювали висококваліфіковані спеціалісти, віддані справі лікарі, талановиті вчені. Звичайно, за 30 років існування кадровий склад змінювався. Так, із кафедри пішли на нові високі посади: професор М.І. Тутченко (завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця); професор Г.Г. Рощин (завідувач кафедр медицини катастроф та військової підготовки НМАПО імені П.Л. Шупика); к.мед.н. М.І. Знаєвський (завідувач хірургічним відділенням лікарні № 6, асистент кафедри хірургії та невідкладної хірургії); к.мед.н., доцент В.М. Лисенко (кафедра хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика); к.мед.н., доцент Л.Л. Поліщук (Верховна Рада України); доцент О.М. Бусло (Українська військово-медична академія); О.В. Курашов (фармацевтична фірма); к.мед.н., доцент В.К. Худошин, на жаль, помер у 2009 році.

Сьогодні на кафедрі працюють: д.мед.н., професор Б.І. Слонецький, заслужений лікар України; д.мед.н., професор В.І. Боброва; д.мед.н., доцент А.І. Зозуля, заслужений лікар України; доценти, к.мед.н. Т.І. Ганджа, О.В. Іващенко, В.В. Орел, М.В. Максименко, Ю.І. Марков (до 2017 р.); к.мед.н., доцент І.В. Вербицький; незмінний лаборант С.В. Ткаченко. З січня 2017 р. асистентом кафедри обрана к.мед.н. О.Г. Крамарьова.

Завдяки працездатності колективу кафедра здобула заслужений авторитет, повагу керівництва не тільки Інституту сімейної медицини (директор д.мед.н., професор О.Г. Шекера) і НМАПО імені П.Л. Шупика (ректор академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко), але й інших вищих наукових закладів (ВНЗ), закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД та МК) м. Києва та областей України, кафедр ВНЗ, які ведуть підготовку з фаху «Медицина невідкладних станів»: Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО, зав. кафедри д.мед.н., професор В.В. Ніконов), Запорізька медична академія післядипломної освіти (д.мед.н., професор Б.М. Голдовський).

Від початку існування кафедра медицини невідкладних станів НМАПО імені П.Л. Шупика була обрана МОЗ України Головною серед кафедр, що ведуть підготовку з фаху «Медицина невідкладних станів».

Кафедра щороку організовувала проведення наукових форумів республіканського та міжнародного значення. На І з’їзді (2005 р.) була створена Всеукраїнська громадська організація (ВГО) «Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф». Першим її президентом було обрано д.мед.н., професора І.С. Зозулю. На V з’їзді (2016 р.) професор І.С. Зозуля обраний Почесним президентом, а президентом став А.В. Рогов – заступник директора ЦЕМД та МК м. Києва, заслужений лікар України.

За роки свого існування кафедра створила плани і програми циклів спеціалізації, перед­атестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення (ТУ), стажування, короткострокових циклів із невідкладної неврології, кардіології, токсикології, реаніматології, курсів ТУ для підвищення кваліфікації викладачів кафедр медицини невідкладних станів, викладачів баз стажування, циклів ТУ з елементами дистанційного навчання. Створені програми і робочі плани для лікарів-інтернів. Усі ці програми систематично переглядаються, доповнюються і перезатверджуються.

З метою освоєння практичних навичок кафедрою створено симуляційний клас, оснащений необхідними муляжами, наочною інформацією, ком­п’ю­терами. Він використовується для навчання лікарів та інтернів, проведення майстер-класів на базі кафедри, а також на наукових форумах, у ЦЕМД та МК області.

Кафедра неодноразово організовувала виїзні цикли (в деякі області по кілька разів): Черкаси, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Хмельницький, Київська область (Біла Церква, Вишгород), Петропавловськ-Камчатський.

Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечений необхідною навчально-методичною літературою. Співробітниками кафедри створено і опубліковано 4 видання підручника «Медицина невідкладних станів: швидка медична допомога» (2000, 2008, 2012, 2017 роки; перше і друге російською мовою, третє і четверте – українською). У 2017 р. видано національний підручник «Медицина невідкладних станів: швидка медична допомога» (видавництво «Медицина», 986 с.) як у паперовому вигляді, так і на електронних носіях. Крім того, видано 26 навчальних посібників, опубліковано 29 монографій, 23 методичних рекомендації, 22 інформаційних листи, 3000 статей у вітчизняних і зарубіжних журналах. Отримано 144 патенти на винаходи, 13 свідоцтв про державну реєстрацію авторського права на твір, які також використовуються в навчальному процесі.

Викладання на кафедрі ведеться державною мовою з використанням мультипроекторів. Всі лекції, практичні заняття та семінари проводяться за методичними розробками, які щороку переглядаються, доповнюються і перезатверджуються.

Пріоритетним у навчальному процесі співробітники кафедри вважають навчання персоналу бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги світовим стандартам, вітчизняному досвіду, чіткому володінню теоретичними знаннями та вмінню використовувати практичні навички на місці надзвичайних подій, скоординованій роботі всіх залучених учасників. Все це і є запорукою якісної та ефективної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі.

Ми вважаємо, що головним у діяльності медичних працівників екстреної (швидкої) медичної допомоги повинно бути вдосконалення знань, набуття досвіду роботи на основі міжнародних і національних рекомендацій щодо діагностики та лікування невідкладних станів для поліпшення її якості, намагання досягти найвищого рівня майстерності у справі надання екстреної медичної допомоги.

Колектив кафедри разом зі співробітниками баз (Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД), ЦЕМД та МК м. Києва, Олександрівська міська клінічна лікарня м. Києва, Київська міська клінічна дитяча лікарня № 1) має на меті розвинути у слухачів та лікарів-інтернів високий професіоналізм, надати їм ґрунтовні знання та професійні навички.

Протягом 30 років кафедрою проведено 27 науково-практичних конференцій, міжнародних та національних конгресів, 5 з’їздів. Це надало унікальну можливість для систематичного аналізу досягнень та прорахунків, обміну досвідом, спілкування працівників служб ЕМД та дискусій із проблемних питань організації і діяльності кафедри ЕМД та МК.

За 30 років на кафедрі підготовлено 5802 лікаря-слухача: 104 – на передатестаційних циклах, 21 – на циклах спеціалізації, 21 – стажування, 73 –  тематичного удосконалення та 845 – в інтер­натурі. В основному велася підготовка лікарів ЕМД м. Києва, Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Проте на цикли підвищення кваліфікації, особливо спеціалізацію, приїжджали лікарі і з інших областей (переважно із Хмельницької, Вінницької, Одеської).

З перших днів роботи кафедри був започаткований журнал відгуків слухачів циклів. Записи відгуків є практично зі всіх циклів, вони обов’язково аналізуються на заключних конференціях, на зборах кафедри. У більшості відгуків висловлюється вдячність співробітникам кафедри за надану інформацію, цікаві і змістовні лекції, надані практичні навички. Головне зауваження – недостатня кількість годин для навчання (1 місяць), але сьогодні все це компенсується короткотривалими циклами з окремих дисциплін, на які лікар може приїхати і набути або підвищити свої знан­ня з невідкладної хірургії, кардіології, неврології, токсикології чи анестезіології та інтенсивної терапії.

Сьогодні у нас немає можливості проводити виїзні цикли через велике перевантаження на базі кафедри. Колись ми перевиконували план комплектування циклів до 170%. Тепер така система заборонена. В останні три роки на кафедрі був великий наплив лікарів-інтернів – 50, 95, 35 (І-ІІ рік), але на цьому фоні ми проводили і перед­атестаційні цикли (ПАЦ), і СТ, ТУ, цикли спеціалізації (СП), оскільки є потреба у підвищенні кваліфікації лікарів із медицини невідкладних станів.

На початку циклів ми проводимо анкетування лікарів-слухачів та інтернів і базовий кон­троль, результати яких дають уявлення про висхідний рівень знань та висвітлюють їх побажання, що в подальшому враховується в педагогічному процесі. Слід сказати, що лікарі-інтерни, які приїжджають на навчання, мають теоретичні знання середнього рівня, але їх знання з практичних навичок є недостатніми. За час перебування на кафедрі, завдяки їх старанням і настирливості викладачів, лікарі-слухачі, особливо лікарі-інтерни, збагачують свої і теоретичні, і практичні знання. Заключні іспити деякі лікарі-слухачі складають на 100%, а більшість – не менше 90%, лікарі-інтерни – 85%. У 2015 році наші лікарі-інтерни склали «Крок-3» найкраще в Академії, і кафедра посіла І місце в рейтингу, за що отримала вимпел і персональний комп’ютер у подарунок. У 2017 році лікарі-інтерни (95) склали комп’ютерний іспит на 89% і посіли II місце по Академії. Це і є результатом роботи співробітників кафедри.

Ми вважаємо за доцільне проводити більше індивідуальних навчань лікарів-інтернів із медицини невідкладних станів. Таким чином вони можуть займатися з кожним викладачем професорсько-викладацького складу, а також під час чергувань на базі або на підстанції № 11 ЦЕМД та МК м. Києва (завідувач – асистент-погодинник П.Ф. Набухотний) у бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Важливо те, що кафедра є мультидисциплінарною. Тут працюють: 2 неврологи, нейрохірург, кардіолог, 2 анестезіологи (1 дитячий), 3 хірурги (1 хірург-травматолог), токсиколог. У разі необхідності (велика кількість інтернів) на погодинній основі залучаються до викладання лікарі вищої кваліфікаційної категорії, кандидати медичних наук, завідувачі відділень КМКЛШМД (головний лікар, к.мед.н. О.А. Ткаченко), з якою ми тісно співпрацюємо, як і з іншими базами: ЦЕМД та МК м. Києва (директор заслужений лікар України А.В. Вершигора), Київською міською дитячою клінічною лікарнею № 1 (головний лікар к.мед.н. Ю.О. Кожара), Олександрівською міською клінічною лікарнею (головний лікар В.В. Антоненко).

В КМКЛШМД починає функціонувати відділення медицини невідкладних станів, відокремлене від приймального відділення лікарні відповідно до сьогоднішніх вимог. За планом у КМКЛШМД та Олександрівській міській клінічній лікарні у 2017-2018 роках будуть організовані судинні центри, що, на наше переконання, значно поліпшить надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги хворим із гострою цереброваскулярною та серцево-судинною патологією.

За 30 років існування на кафедрі проведена велика наукова робота. Виконано 3 бюджетних теми разом із центральною науково-дослідною лабораторією, 2 ініціативно-пошукових теми (з неврології і хірургії), 7 науково-дослідних робіт (НДР) з апробації лікарських препаратів. У 2017 році започатковано ще 2 НДР апробаційного характеру з фармацевтичною фірмою «Дарниця», НМАПО імені П.Л. Шупика і КМКЛШМД: «Рандомізоване відкрите дослідження фази ІІ для оцінки ефективності і переносимості лікарського препарату Метастрім, розчину для ін’єкцій виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна), в комплексному лікуванні пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом у порівнянні з групою пацієнтів, які отримують тільки базисну терапію»; «Рандомізоване просте сліпе багатоцентрове порівняльне випробування з оцінки ефективності та переносимості препарату А-1, розчину для ін’єкцій виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна), і препарату Цераксон, розчину для ін’єкцій виробництва Ферер Інтернаціональ СА (Іспанія), в комплексному лікуванні пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом». А також «Багатоцентрове відкрите рандомізоване дослідження переносимості і перевищуючої ефективності лікарського засобу Неопастіл, таблеток, вкритих оболонкою, виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Україна), у порівнянні з препаратом Кетанов, таблетками, вкритими оболонкою, виробництва «КК Терпія АТ» (Румунія), у хворих із дорсалгією і/або геміалгією з помірним больовим синдромом».

Крім того, виконується ініціативно пошукова тема «Аналіз роботи бригад екстреної медичної допомоги м. Києва за 3 роки (2016-2018) та ви­окремлення недоліків у роботі лікарських та фельдшерських бригад, причин смертності в присутності бригад та добової летальності. Розробка заходів оптимізації навчально-педагогічного та лікувального процесів».

За результатами НДР і клінічної роботи на кафедрі захищено 9 докторських і 40 кандидатських дисертацій, пройшли навчання 2 докторанти (проф. Б.І. Слонецький і к.мед.н. А.О. Волосовець), 22 аспіранти очного і заочного навчання, які своєчасно виконали дисертаційні роботи і захистилися. Крім того, захищено 20 кандидатських дисертацій особами, які претендували на одержання наукових ступенів. На кафедрі пройшли навчання 45 клінічних ординаторів, які працюють у різних регіонах України організаторами охорони здоров’я, керівниками лікарських ЗОЗ, науковцями, в ЦЕМД та МК.

За 30 років на кафедрі навчалися 26 іноземних громадян, з яких четверо аспірантів успішно захистили дисертаційні роботи.

Більшість наукових розробок захищені патентами або посвідченнями на корисну модель. Усього на кафедрі отримано 144 таких патенти і посвідчення. За останні роки співробітниками отримано 13 свідоцтв про державну реєстрацію авторського права на твір.

Активно ведеться на кафедрі і видавнича діяльність. На нашу думку, кафедра є провідною у видавничій діяльності як в Інституті сімейної медицини, так і в НМАПО імені П.Л. Шупика.

Завідувач кафедри, професор І.С. Зозуля протягом 25 років є головним редактором науково-метричного журналу «Український медичний часопис», Міжнародного журналу «Экстренная медицина» від України, науковим редактором «Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика», науковим консультантом журналу «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря». Співробітники кафедри є членами редакційних рад багатьох вітчизняних і закордонних журналів.

Це лише невеликий перелік досягнень кафедри медицини невідкладних станів за 30 років. Але за ними стоять особистості, великі професіонали, які прийшли на кафедру і разом із нею вчилися, набували досвід, передавали його молодим лікарям. І кожен вболівав за долю кафедри і НМАПО із дня її створення. Саме це і є нашим внеском до 100-річної діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, яка у жовтні 2018 року відзначатиме свій ювілей.

Головним завданням на майбутне є приведення всіх нормативних документів, планів і програм викладання до нових вимог реформи охорони здоров’я.

Our journal in
social networks:

Issues Of 2018 Year

Contents Of Issue 1 (70), 2018

  1. О.А. Лоскутов, І.Р. Малиш, Л.В. Згржебловська, П.Л. Шупика

  2. И.А. Йовенко, И.И. Мечникова, И.В. Балака

  3. Е.А. Якименко, Л.В. Закатова, В.В. Тбилели, Н.Н. Антипова, Н.С. Тихончук

  4. В.І. Денесюк, О.В. Денесюк

  5. В.І. Денесюк, О.В. Денесюк

  6. І.С. Зозуля

  7. Ю.І. Марков, І.А. Кучинська, Д.О. Дзюба, О.А. Лоскутов

  8. О.А. Галушко, Д.О. Лоскутов

Other projects of the publishing house «Health of Ukraine»